Jubilarehrung Kloster Gravenhorst (01.10.2022) - 17 Fotos:

Copyright © Site : Gottfried Storm, Bilder: Sängerkreis Nordwestfalen e.V.

Copyright © Gottfried Storm - Powered by Website Baker